Poznań - Skórzewo ul. Działkowa 32

Samorządowy system powiadamiania SMS

SMS Dopiewo

Wiele urzędów miast i gmin stosuje różne systemy powiadomień o ważnych wydarzeniach, w tym ostrzeżenia pogodowe i komunikacyjne, wydarzenia lokalne, terminy spotkań, konsultacji itp. O ile publikacja informacji na własnych stronach internetowych czy w mediach społecznościowych jest czymś powszechnym, o tyle system konkretnego dotarcia do odbiorcy w modelu push nie jest jeszcze powszechnie stosowany. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest system powiadomień SMS, które docierają bezpośrednio do zarejestrowanych odbiorców.

WYZWANIE

Aby przesłać krótką wiadomość tekstową do odbiorcy, niezbędny jest numer telefonu. Takie dane nie znajdują się w publicznych rejestrach danych, którymi dysponują jednostki publiczne, a zatem konieczny jest proces rejestracji odbiorców wraz z uzyskaniem zgody na wysyłkę powiadomień na wskazany numer. Oprócz rejestracji niezbędny jest także proces wyrejestrowania się (na żądanie) z bazy odbiorców. Aby móc sprawnie wysyłać wiadomości do odbiorców, potrzebny jest panel, z poziomu którego można tworzyć wysyłki zarówno masowe, jak i personalizowane. Do poprawnego działania całego systemu niezbędne jest także wsparcie techniczne, gdyż monitorowanie i bieżąca rozbudowa systemu jest procesem ciągłym i naturalnym dla tego typu projektów.

ANALIZA

W efekcie analizy dostępnych na rynku rozwiązań, przygotowany został projekt uniwersalnego i skalowalnego narzędzia dla samorządów, które z powodzeniem może realizować zadania związane z efektywnym powiadamianiem SMS. W skład systemu wchodzą:

Moduł rejestracji – to formularz pozwalający na rejestrację odbiorców w bazie danych oraz pozwalający na wypisanie się odbiorców z tej bazy. Każdorazowa akcja zapisania lub wypisania się wymaga potwierdzenia jednorazowym kodem SMS. W celu uzyskania możliwości tworzenia selektywnych komunikatów, wprowadzono w procesie rejestracji wybór miejscowości oraz ulicy zamieszkania (na podstawie danych z systemu TERYT). Opcjonalnie można dodać wybór kategorii zainteresowania, np. sport, kultura, alerty. Dane pozyskiwane z modułu rejestracji są transferowane poprzez mechanizm API do modułu wysyłki.

Moduł wysyłki – panel pozwalający na tworzenie masowych wysyłek wiadomości SMS do zarejestrowanych odbiorców. Pozwala w prosty sposób wysyłać wiadomości zarówno do wszystkich aktywnych odbiorców, jak również umożliwia tworzenie wysyłek dla odbiorców spełniających określone kryteria, np. zamieszkałych w konkretnej miejscowości, przy konkretnych ulicach lub spełniających inne, bardziej zaawansowane kryteria. Możliwe jest także tworzenie wysyłek zaplanowanych do późniejszego wysłania, a także wysyłek cyklicznych tj. powtarzalnych co określony czas. W module wysyłki znajduje się także możliwość tworzenia raportów z dokonanych wysyłek w określonym przedziale czasu.

Moduły dodatkowe – to opcjonalne moduły rozszerzające funkcjonalność całego systemu. Istnieje możliwość dodania np. modułu powiadomień o terminie odbioru odpadów, czyli jeśli zleceniodawca dostarczy harmonogram wywozu odpadów, to zarejestrowani odbiorcy SMS mogą otrzymywać cykliczne przypomnienia o typie i terminie wystawienia odpadów. Podobnie można zrealizować powiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu oraz o zaległościach w podatkach. Założeniem modułów dodatkowych jest pełna automatyzacja procesu w oparciu o ściśle zaplanowany harmonogram.

Wsparcie techniczne – to szereg czynności niezbędnych zarówno do poprawnego wdrożenia systemu powiadomień, jak również do sprawnego działania w trakcie funkcjonowania. Główne elementy wsparcia to przede wszystkim:

 • przeprowadzenie szkoleń dla osób obsługujących system
 • monitorowanie poprawności działania systemu
 • wprowadzanie nowych funkcjonalności i korygowanie istniejących
 • bieżąca aktualizacja środowiska sytemowego, a także bibliotek i skryptów
 • weryfikowanie integralności kopii bezpieczeństwa
 • monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
 • pomiar i analiza ruchu wraz z raportowaniem
 • kampanie marketingowe i wizerunkowe

EFEKT

Na postawie analizy potrzeb oraz wykonanego na tej podstawie indywidualnego projektu, dla konkretnego samorządu możemy wykonać system powiadomień SMS, który z powodzeniem może zostać wdrożony zarówno w małej wiejskiej gminie, jak również w kilkusettysięcznej metropolii. Po przeszkoleniu osób zajmujących się wysyłką SMS oraz po przeprowadzeniu kampanii zachęcającej mieszkańców do rejestracji w systemie, samorząd uzyskuje sprawne narzędzie do informowania oraz ostrzegania swoich mieszkańców.

TECHNOLOGIE

Do wykonania poszczególnych elementów systemu stosujemy następujące wybrane technologie:

BEZPIECZEŃSTWO

W procesie rejestracji danych standardem jest szyfrowane połączenie za pomocą certyfikatu SSL. Dodatkowo stosujemy szyfrowanie kopii zapasowych wraz z kopiowaniem tychże kopii na serwer zapasowy. Dostęp do stref przeznaczonych dla wyznaczonych użytkowników systemu jest, poza standardowym loginem i hasłem, zabezpieczany dodatkowymi warstwami zabezpieczeń np. dostępem jedynie z poziomu VPN i/lub uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA).


 • Data wdrożenia

  2019

 • Klient

  Gmina Dopiewo

 • Kategoria

  rozwiązania dedykowane

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą: